Wiha - nářadí Norbar - momentové klíče

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností ALFA TOOLS s.r.o., se sídlem, Sokolská 14, 602 00 Brno, IČO 29258464 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 68748, oddíl C (dále jen "Společnost") dodáváno zboží či služby, a tudíž i práva a povinnosti příslušného odběratele (kupujícího) vůči naší Společnosti.

Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností ALFA TOOLS s.r.o., se sídlem Sokolská 14, 602 00 Brno, IČO 29258464, tel.: 777 86 68 50, email: info@alfatools.cz, jako prodávajícím, a odběratelem (kupujícím) (dále jen „Odběratel").

1. Rozsah platnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží Společností
  1. §  podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  2. §  spotřebitelům ve smyslu § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Společností a příslušným Odběratelem, a to aniž by byla dotčena ustanovení zvláštních obchodních podmínek Společnosti pro dodávku vybraných druhů služeb či zboží
 3. V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:
  1. 1. Zvláštní obchodní podmínky vybraných služeb;
  2. 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky");
  3. 3. Příslušné právní předpisy (ledaže se od nich nelze dohodou stran odchýlit).

2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy

 1. Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky Společnosti, objednané Odběratelem způsobem stanoveným Společností, a to po akceptaci objednávky ze strany Společnosti (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.
 2. Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto Podmínkách uzavřena na základě objednávky Odběratele.
 3. Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky Společností dojde Odběrateli. Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu.
 4. Pokud by Společnost dodatečně zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Společnost Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel Společnosti objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené Společností, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí Společnost Odběrateli ve lhůtě 14 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet Odběratele sdělený Společnosti alespoň 5 pracovních dní před splatností.
 5. Průběh objednávky v on-line obchodě

  V on-line obchodě (internetová stránka www.ingersollrand-shop.cz) Společnosti je možno objednávku učinit následujícím způsobem:
  1. Vložíte zboží do košíku.
  2. Zadáte své dodací a platební údaje.
  3. Ověříte správnost svých objednacích dat.
  4. Kliknete na tlačítko "Odeslat objednávku".
 6. Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na tlačítko "Potvrdit objednávku".
 7. Dodání zboží či služby ze strany Společnosti je uskutečněno dnem dodání zboží Odběrateli, resp. provedením objednané služby. V případě objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím sítě internet (on-line obchod), potvrdí Společnost přijetí objednávky neprodleně elektronickou cestou, přičemž smlouva kupní či smlouva na dodání služeb je uzavřena dnem elektronického potvrzení objednávky či okamžikem dodání zboží Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu.
 8. Objednávka Odběratele je Společností archivována, a to po dobu určenou Společností. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem/faxem/telefonem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.
 9. V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu Společnosti, budou přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce on-line obchodu Společnosti. Společnost si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností zrušit. Odběratel je si vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží.

3. Způsoby plateb/platební podmínky

 1. Odběratel může uhradit kupní cenu za dodané zboží či služby následovně: na základě zálohové faktury před dodáním zboží; na základě faktury (daňového dokladu) po předání zboží; na dobírku (hotovostní platba oproti předání zboží).
  Společnost je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží bude odesláno/předáno Odběrateli pouze proti předchozí úhradě kupní ceny.
 2. Platba na fakturu po předání zboží Odběrateli
  V případě platby na fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v příslušné faktuře vystavené Společností, a to po dodání zboží.
 3. Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží (po potvrzení objednávky)
  V případě platby na zálohovou fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v dané faktuře, vystavené a splatné před dodávkou objednaného zboží. Konečná faktura bude vystavena a doručena Odběrateli bez odkladu po předání zboží.
 4. Platba na dobírku
  V případě dodávky na dobírku (dodání zboží oproti hotovostní úhradě kupní ceny) je Odběratel povinen uhradit při převzetí zásilky (zboží) částku dobírky (kupní cenu) v hotovosti poštovnímu doručovateli nebo zasílateli.

4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů počíná dnem následujícím po dni uzavření smlouvy kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Alfa Tools s.r.o., Sokolská 14, 602 00 Brno na e-mailovou adresu info@ingersollshop.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné čtrnáctidenní lhůty.

 2. Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli.
   
 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud spotřebitel odstoupí od jím uzavřené smlouvy, vrátí společnost ALFA TOOLS, s. r. o. (dále jen „Společnost“) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Společnosti došlo spotřebitelem podané oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Společnost od spotřebitele obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Společností nabízený). Pro vrácení plateb použije Společnost stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně v podaném oznámení o odstoupení neurčil jinak. V žádném případě tímto spotřebiteli nevniknou další náklady.

  Spotřebitel zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese Alfa Tools s.r.o., Sokolská 14, 602 00 Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět společnosti před uplynutím 14 dnů.“.

  a) Náklady spojené s vrácením zboží

  Spotřebitel ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  b) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Právo na odstoupení od Smlouvy dle článku 4.1 těchto Podmínek není dáno:
  1. u dodávek zboží, které je vyrobeno dle specifikace Odběratele nebo je jednoznačně vyrobeno na míru dle jeho osobních potřeb nebo které Společnost v důsledku jeho vlastností nemůže přijmout zpět, či se rychle kazí a nebo by bylo překročena datum trvanlivosti;
  2. u dodávek zboží, kde je zcela zřejmé nevhodné zacházení se zbožím
  3. u dodávek audio nebo video záznamů nebo softwaru, pokud Odběratel porušil originální obal.

   Před vrácením přístrojů s paměťovými médii (např. pevné disky, paměťové moduly USB, atd.) je Odběratel povinen:
    
  4. vymazat veškerá vlastní data uložená na příslušné médium. Společnost neprovádí jakoukoli kontrolu či zálohování dat na vrácených médiích a za zálohování těchto dat nepřebírá jakoukoliv odpovědnost;
  5. není-li vymazání uložených dat na základě závady daného média možné, je Odběratel povinen na tuto skutečnost Společnost výslovně upozornit a tuto skutečnost uvést na doklad o převzetí vraceného zboží. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek či právních předpisů, Odběratel odpovídá Společnosti za veškerou škodu způsobenou porušením výše uvedených ustanovení.

                         
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

AdresátAlfa Tools s.r.o., Sokolská 14, 602 00 Brno na e-mailovou adresu info@ingersollshop.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

5. Chybějící disponibilita objednaného zboží nebo služby

Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží nebo služba již nejsou u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout Odběrateli srovnatelné zboží nebo službu ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Odběratelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek.

6. Dodávka

 1. Dodávka zboží Společností na základě objednávky Odběratele se uskutečňuje na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností. Za dodání zboží na území České republiky v hodnotě do 5.000,- Kč bez
 2. DPH s váhou do 30kg, bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši 150,- Kč včetně DPH, pokud Společnost nestanoví v konkrétním případě poplatek nižší. Za dodání zboží na území Slovenské republiky v hodnotě pod 5.000,- Kč bez DPH s váhou do 30kg, bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši 400,- Kč včetně DPH, pokud Společnost v konkrétním případě nestanoví poplatek nižší. V případě objednávky a dodání zboží v hodnotě nad 5.000,- Kč bez DPH není poplatek účtován u zásilky do 30kg, ledaže Společnost v konkrétním případě s ohledem na rozsah dodávky požaduje jinak.

  U zásilek nad 30kg, se cena balného a přepravy k odběrateli řídí dle specifikace jednotlivé zakázky, a odběrateli bude elektronicky sdělena před odesláním zboží.
 3. Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, ledaže je pro realizaci dodávky zboží Společností vyžadováno předchozí uhrazení kupní ceny. Zboží je zpravidla dodáno do tří pracovních dní s výjimkou případů kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně, přičemž je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Společnost je oprávněna zboží dodat i před případným sjednaným termínem dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít.
 4. V případě prodeje zboží na území Slovenské republiky, je fakturovaná částka za dodané zboží a přepravní služby v CZK, pokud se Odběratel se Společností v individuálním případě nedohodne jinak. Odběratel má na území Slovenské republiky možnost uhradit cenu za zboží a přepravní poplatek v případě platby na dobírku v EUR a to podle aktuálního devizového kurzu CZK/EUR – nákup, stanovené Československou obchodní bankou, a.s. ke dni předání zboží k přepravě.
 5. Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem.
 6. Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží.

7. Cena / splatnost

 1. Společnost výslovně prohlašuje, že ceny zboží či služeb uvedené v internetovém obchodě Společnosti, platném v den objednávky zboží, jsou ceny stanovené v den aktualizace produktu( zboží), a proto se mohou lišit od aktuálních cen zboží či služeb Společnosti. Společnost se zavazuje, že bude Odběratele informovat o aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany Odběratele.
 2. Faktury vystavené Společností jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury, ledaže je dohodnuto jinak, či je provedena platba formou dobírky.
 3. V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny je Společnost oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z kupní ceny dodaného zboží za každý  další den po splatnosti faktury. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody.

8. Výhrada vlastnictví

Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny. Odběratel je oprávněn používat zboží k účelu, ke kterému je určeno již po jeho převzetí, není však oprávněn do doby nabytí vlastnického práva zboží zcizit či jej jakkoliv právně zatížit a je povinen nakládat s ním s péčí řádného hospodáře, tak aby nedošlo k jeho poškození či snížení hodnoty.

9. Záruka

 1. Společnost zaručuje, že zboží dodané Odběrateli je v okamžiku přechodu nebezpečí škody bez věcných a právních vad, ledaže tyto Podmínky či příslušná kupní smlouva stanoví jinak. V případě, že věc při převzetí Odběratelem, který je spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má Odběratel, který je spotřebitelem právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Odběratele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li tento postup možný, může Odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 14 dnů ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již před jejím převzetím, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
 2. Odběratel je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat. Pokud dodané zboží při převzetí Odběratelem vykazuje zjevné vady, je Odběratel povinen tyto vady bezodkladně oznámit Společnosti.
 3. Společnost poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců od okamžiku přechodu vzniku nebezpečí škody na věci na Odběratele, a dále s výjimkami některých druhů zboží, u kterého je uvedena odlišná záruční doba. Jestliže Odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, nebo je firma platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží a tudíž záruka v délce 12 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady musí být u Společnosti uplatněna ve lhůtě stanovené těmito Podmínkami, kupní smlouvou či relevantními právními předpisy.
 4. V případě odstranitelné vady zboží je Odběratel oprávněn požadovat: (i) odstranění vady nebo (i) výměnu vadného zboží za zboží bez vad (pouze však v případě vady podstatné). Jestliže tento postup není možný, je Odběratel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či má právo od kupní smlouvy ohledně daného zboží odstoupit. V případě neodstranitelné vady zboží je Odběratel oprávněn požadovat: (i) výměnu vadného zboží za zboží bez vad (pouze v případě vady podstatné) nebo (i) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (i) je oprávněn od kupní smlouvy ohledně daného zboží odstoupit (pouze v případě vady podstatné). Společnost je oprávněna Odběratelem zvolený způsob nápravy vady odmítnout (pouze s ohledem na odstranění vad či výměnu zboží), a to v případě, kdy Odběratelem zvolený způsob nápravy není v daném případě možný či je možný pouze s podstatnými náklady na straně Společnosti či s podstatným časovým zdržením (tedy pouze s ohledem na odstranění vad či výměnu zboží). Pro vyloučení všech pochybností Společnost prohlašuje, že právo Odběratele na výměnu vadného zboží či na odstoupení od kupní smlouvy není dáno v případě drobných vad, které neovlivňují funkčnost daného zboží.
 5. Ohledně případných nároků na náhradu škody způsobenou vadou výrobku platí příslušné právní předpisy.
 6. Odběratel je si výslovně vědom skutečnosti, že Společnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost a práva ze záruky jsou vyloučena v případě (i) vad, které vznikly nesprávným užíváním nebo nepřiměřeným zatěžováním zboží ze strany uživatelů a v případě (i) opotřebitelných součástí zboží, u kterých je předpokládána pravidelná výměna (např. v závislosti na rozsahu používání zboží) a zboží, jehož výrobcem uváděná životnost je omezená a v okamžiku vzniku tvrzené vady životnost daného výrobku uplynula.
 7. Pokud Společnost dodává Odběrateli zboží včetně záruky poskytované výrobcem daného výrobku, platí, že uzavřením kupní smlouvy jsou postupovány veškeré případné nároky Společnosti vůči výrobci daného zboží vyplývající z poskytnuté záruky za kvalitu zboží, ledaže z poskytnuté záruky či smlouvy mezi výrobcem daného zboží a Společností plyne, že daná záruka je poskytnuta každému finálnímu a oprávněnému uživateli zboží (tj. postoupení záruky konečnému uživateli není vyžadováno). Společnost je povinna sdělit Odběrateli veškeré relevantní údaje o výrobci, které má k dispozici, a které jsou nezbytné pro řádné uplatnění možných záručních nároků Odběratelem.

10. Odpovědnost

 1. Společnost a Odběratel se dohodli, že Společnost odpovídá v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, ledaže právní předpisy takovéto omezení nepřipouštějí. Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by škoda způsobená danému Odběrateli porušením smluvních či zákonných povinností Společnosti mohla převýšit kupní cenu daného zboží či služby.
 2. V případě ztráty dat odpovídá Společnost jen tehdy, pokud Odběratel soubory dat pravidelně, minimálně jednou denně prokazatelně zálohoval. Odpovědnost za ztráty dat je omezena na náklady obnovy při existenci zálohovací kopie, ledaže byly ztráty dat způsobeny Společností úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
 3. Rozsah odpovědnosti Společnosti dle příslušných právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčen.
 4. Společnost výslovně prohlašuje a Odběratel uzavřením kupní smlouvy akceptuje, že výše uvedená úprava představuje úplný rozsah odpovědnosti Společnosti ve vztahu k dodávkám zboží či služeb. Jakákoliv další odpovědnost nad tento rámec je vyloučena, ledaže právní předpisy takovéto omezení odpovědnosti nepřipouštějí.

11. Ochrana osobních dat

Společnost Alfa Tools s.r.o. se sídlem Sokolská 291/14, 602 00 Brno, IČO: 29258464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským sudem v Brně, oddíl C, vložka 68748,  jakož to správce osobních údajů, si vás dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

Společnost Alfa Tools s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /GDPR/ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Zpracovávané údaje :
* jméno a příjmení
* fakturační adresa
* dodací adresa
* IČO, DIČ
* e-mail
* telefonní číslo

2. Účel zpracování osobních údajů:
* plnění smlouvy
* komunikace mezi odběratelem a dodavatelem
* fakturace v účetním systému správce
* vyřízení případných reklamací

Osobní údaje mohou být na základě výše popsaných účelů zpracovávány také zpracovateli /např.externí účetní/ společnosti Alfa Tools s.r.o. a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Správce uchovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu trvání smluvní povinnosti, po ukončení její účinnosti po dobu nutnou, kterou mu to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy /zákon o účetnictví, zákon o DPH …./

Zákazník /dále jen subjekt údajů/ má právo získat přístup k těmto osobním údajům a veškeré informace týkající se jejich zpracovávání /účel zpracování, zpracovatelé/

Subjekt údajů má dále právo získat údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Volba práva

 1. Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem podle 1.1 a) se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 2. Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem podle 1.1. b) se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem při dodávce zboží a služeb se řídí právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1988 je vyloučena.

13. Vývozní kontrola / zákaz vývozu

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě určitého zboží (zejména vybraných technických výrobků nebo počítačového softwaru) může být jejich zpětný vývoz do určitých třetích zemí zakázán či omezen, nebo může být vázán na získání předchozího veřejnoprávního povolení, nebo může být Společnost zavázána smluvně/na základě právních předpisů vůči výrobci daného zboží, je Odběratel povinen před realizací vývozu jakéhokoliv zboží zakoupeného od Společnosti pro podnikatelské účely o svém záměru Společnost písemně informovat a daný vývoz realizovat teprve po udělení písemného souhlasu Společnosti, ledaže právní předpisy vázanost vývozu na udělení takovéhoto souhlasu výslovně zakazují. Veškeré náklady související s udělením takovéhoto souhlasu nese Odběratel.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Odběratel není oprávněn započíst vůči pohledávkám Společnosti vyplývajícím z dodávky zboží jakékoliv své pohledávky.
 2. Informace o zpětném odběru dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: Společnost provádí zpětný odběr elektrozařízení Odběratelů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné, odporovatelné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala ostatní smluvní strany, podle toho, co nastane dříve.
 4. Pro veškeré spory mezi Společností a Odběratelem, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Odběratelem za využití těchto Podmínek se sjednává výlučná místní příslušnost soudu příslušného dle sídla Společnosti.
 5. Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.
 6. Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

  V případě, že dojde mezi společností ALFA TOOLS, s. r. o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

Partneři - Ingersollshop.cz - Pneumatické nářadí, profi nářadí, momentové klíče, aku nářadí, servis